logo
Home What is Ultimate? Training & competitions Tournaments & socials Contact Costs Sign up!


Utka Ultimate House Rules

Opgesteld op 09-04-2019
Ingangsdatum (onder voorwaarde van het worden van aspirant SSV): 01-09-2019

Artikel 1 Algemene Bepalingen
1. De in dit Huishoudelijk Reglement, nader aangeduid als HR, opgenomen bepalingen gelden voor alle leden van de vereniging.
2. In die gevallen, waarin dit reglement, noch de statuten, noch de wet voorziet, beslist het bestuur.
3. Waar in dit HR de vereniging staat, wordt UTKA Ultimate bedoeld.
4. Waar in dit HR hij of zijn geschreven staat, kan ook zij respectievelijk haar gelezen worden.

Artikel 2 Communicatie
1. De term ‘officiële mededeling’ zoals genoemd in Artikel 3.4 van de statuten wordt als volgt gedefinieerd: een mededeling van een orgaan van de vereniging die van belang is voor alle leden danwel de leden betrokken bij het onderwerp van de mededeling, zoals beoordeeld door het betreffende orgaan danwel het bestuur.
2. De bekendmaking van mededelingen die niet onder de officiële mededelingen vallen kunnen worden bekend gemaakt via dezelfde media, zie Artikel 3.4 van de statuten, en/of via de Boardcast WhastAppgroep.
3. Communicatie via e-mail met meerdere leden dient altijd te geschieden met de ‘blind carbon copy’ (BCC) optie, in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 3 Lidmaatschap
1. Richtlijnen voor lidmaatschap van de vereniging zijn afhankelijk van de status van de vereniging bij Olympos, te weten ‘partnerorganisatie’, ‘aspirant SSV’ of ‘SSV’.
2. In aanvulling op Artikel 4.1 van de statuten dient toelating van nieuwe leden te geschieden op basis van de categorie van hun (hypothetische) Olympas. Enkel individuen met een Olympas categorie A, te weten studenten van een universiteit of hogeschool, kunnen als nieuw lid worden toegelaten tot de vereniging, in het kader van de regeling betreffende (aspirant) studentensportverenigingen, nader aangeduid als (aspirant) SSV‘s.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt wanneer, naast de genoemde redenen in Artikel 7.5 van de statuten, het betreffende lid niet langer beschikt over (of in staat is te beschikken over) een Olympas categorie A en desgevolg de verhouding studenten / niet-studenten binnen de vereniging niet langer voldoet aan het criterium gesteld aan (aspirant) SSV’s door Olympos.
4. Wanneer beëindiging van het lidmaatschap geschiedt wegens de in het vorige lid besproken regeling, ofwel door opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf, behoudt het lid zijn rechten tot en met augustus van het betreffende studiejaar.

Artikel 4 Contributie
1. Contributie van leden aan de vereniging bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Olympas gekoppeld aan de vereniging;
b. Directe contributie aan de vereniging.
2. Elk lid is verplicht tot aanschaf van een Olympas bij Olympos, welke het betreffende lid dient te koppelen aan de vereniging. Dit kan zowel een Olympas categorie A als een Olympas categorie B zijn.
De directe contributie aan de vereniging omvat het lidmaatschap van de vereniging alsmede contributie voor lidmaatschap van de NFB.

Artikel 5 Betalingen
1. De directe contributie aan de vereniging, zoals vermeld in lid 2 van Artikel 4, van de leden zal middels een betaalverzoek via UTKAbot op 1 november worden geïnd, onder voorwaarde van goedkeuring van de begroting door de algemene ledenvergadering.
2. Betaalverzoeken aangaande evenementen, zoals onder andere competitie, toernooien, UTKamp en sociale activiteiten, zullen voorafgaand aan het betreffende evenement worden verstuurd.
3. Elk lid dat meedoet met een toernooi of sociale activiteit dient te betalen voor het evenement plaatsvindt.
4. Indien een lid niet voor het evenement betaald heeft, zal er na het evenement een nieuwe rekening gestuurd worden met 10% boete van de originele prijs erbij. Wordt deze na twee weken weer niet betaald zal het bedrag stijgen naar het originele bedrag met 20% boete. Als deze rekening niet wordt betaald zal de persoon niet meer mee mogen doen aan trainingen tot de rekening is betaald.
5. Indien een lid niet aan een evenement deelneemt maar hiervoor wel heeft betaald, zal de bijdrage op zijn rekening worden teruggestort.

Artikel 6 De algemene vergadering
1. De oproep voor de algemene vergadering kan, in het verlengde van Artikelen 16.1 en 16.2 van de statuten, tevens langs elektronische weg geschieden. Hoewel niet uitsluitend kan tevens gebruik worden gemaakt van de Boardcast WhatsAppgroep ter mededeling van informatie omtrent de algemene vergadering.
2. Het in lid 1 bepaalde heeft, in het verlengde van Artikelen 18.1 en 18.2 van de statuten, tevens betrekking op het publiceren van de voorlopige en definitieve agenda van de algemene vergadering.
3. Het in lid 1 en 2 bepaalde heeft, in het verlengde van Artikel 18.4 van de statuten, tevens betrekking op het indienen van een voorstel of amendement ter bespreking op de algemene vergadering door leden van de vereniging.
4. De voertaal van de algemene vergadering is Engels.
5. Leden aanwezig op de algemene vergadering kunnen een verzoek indienen voor voortzetting van (een deel van) de vergadering in het Nederlands. Goed- of afkeuring van dit verzoek geschiedt middels stemming tijdens de algemene vergadering.

Artikel 7 Bestraffing 1. Wanneer een lid niet voldoet aan zijn plicht te beschikken over een aan de vereniging gekoppelde Olympas kan het bestuur besluiten een straf op te leggen aan het betreffende lid, in overeenstemming met Artikel 6 van de Statuten.
2. Bestraffing op basis van afwezigheid van een aan de vereniging gekoppelde Olympas kan op de volgende manieren:
a. Ontzegging van aanwezigheid op trainingen tot het moment dat het betreffende lid wel over een aan de vereniging gekoppelde Olympas beschikt;
b. Opzegging van het lidmaatschap van het betreffende lid, in overeenstemming met lid 3 van Artikel 3.